Het Wittemer Beraad

Het Wittemer Beraad is een regionale denktank die als doel heeft sociaal-maatschappelijke vraagstukken die in Limburg actueel zijn bespreekbaar te maken door het economische en sociale domein samen te brengen. ‘Rijnlands denken’ (het Rijnlandmodel) speelt in deze benadering een prominente rol. Zo wil het Wittemer Beraad een actieve bijdrage leveren in het dichten van een groeiende kloof in de Limburgse samenleving en werken aan een samenleving waarin ieder mens telt.

Open brief met elf aanbevelingen

In december 2017 publiceerde het Wittemer Beraad een 'Open brief aan de Limburgse samenleving' n.a.v. de eerste Wittemse conferentie op 17 november van dat jaar. In deze open brief worden elf aanbevelingen gedaan aan overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Open brief n.a.v. de opheffing van de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond

Op 21 oktober jl. maakte het bisdom Roermond bekend over te moeten gaan tot opheffing en ontmanteling van de verschillende pastorale diensten.

Zeker voor mensen die geregeld met de Dienst Kerk en Samenleving (één van die pastorale diensten) van doen hebben, een onbegrijpelijke en teleurstellende keuze en beslissing.

In bijgaande brief wordt Bisschop H. Smeets uitgenodigd om daarover in gesprek te gaan.

Voor wie adhesie wil betuigen aan de bezwaren tegen deze als bezuiniging gepresenteerde beslissing, is een mail aan info@wittemerberaad.nl voldoende.

Voor wie rechtstreeks zijn of haar teleurstelling kenbaar wil maken aan de bisschop is het mailadres g.smulders@bisdom-roermond.nl t.a.v. mgr. H. Smeets, een mogelijkheid.    

Notitie regionalisering politieke vertegenwoordiging

Met de ‘Notitie regionalisering politieke vertegenwoordiging’ hebben enkele leden van het Wittemer Beraad hun gedachten laten gaan over de toekomst van een nieuw kiesstelsel in Nederland. 

Zeker waar we dagelijks kunnen ervaren dat democratie gebaat is bij evenwicht en betrokkenheid is de zoektocht naar versterking van een en ander noodzakelijk. Het stuk geeft een zekere richting maar is uitdrukkelijk bedoeld als discussiestuk. We zijn daarom erg nieuwsgierig naar uw reacties. Die kunt u natuurlijk sturen aan info@wittemerberaad.nl. Alvast dank voor uw betrokkenheid!

De notitie is mede verstuurd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, de leden van de Tweede Kamer en Provinciale en Gedeputeerde Staten van Limburg. 


  Meld u aan voor aankondigingen en nieuwsberichten van het Wittemer Beraad